Facebook obce Virtuální prohlídka A A A A

Povinné informace dle 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Milíčovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Milíčovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Starosta:

Evžen Brtník

Místostarosta:

Ing. Tomáš Pavka

Členové zastupitelstva:

 • Miroslav Výskot
 • Andrea Uhrová
 • Petra Lahodná
 • Mgr. Jana Švarcová
 • Martin Pataky

Finanční výbor:

předseda:

Andrea Uhrová

členové:

 • Petra Lahodná
 • Martin Pataky

Kontrolní výbor:

předseda:

Miroslav Výskot

členové:

 • Mgr. Jana Švarcová
 • Martin Pataky

Kulturní výbor:

předseda:

Petra Lahodná

členové:

 • Andrea Uhrová
 • Mgr. Jana Švarcová

4. Kontaktní spojení

Obec Milíčovice
Milíčovice 40
669 02 Znojmo

Telefon: 515 23 63 17
E-mail:
Internetové stránky: www.milicovice.cz
Datová schránka: nzqbvc8

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Milíčovice
Milíčovice 40
669 02 Znojmo

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Milíčovice 40
669 02 Znojmo

4.3. Úřední hodiny

PO 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
ST 8:00 - 12:00
ČT 15:00 - 18:00

4.4 Telefonní čísla

Tel.: 515 23 63 17

4.5 Čísla faxu

-

4.6 Adresa Internetové stránky

www.milicovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

-

4. 9 ID datové schránky

nzqbvc8

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu / kód banky: 1581844379/0800

6. IČ

00636878

7. DIČ

Nejsme plátci

8. Dokumenty

Úřední deska
Archiv úřední desky
Obecně závazné vyhlášky

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte obecní úřad:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu Milíčovice:

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody na řešení životních situací:

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Milíčovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Milíčovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy:

Poskytnuté informace

2017 ▾ 2018 ▾ 2019 ▾ 2021 ▾ 2022 ▾